Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W związku z rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym i wdrażanymi rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę na kluczowe dla firm rzemieślniczych w tej sytuacji kwestie:
Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców to właściwy kierunek. Jednak, w pakiecie proponowanym przez rząd, w naszej ocenie, muszą być wskazane proste i praktyczne ułatwienia dla najmniejszych podmiotów – mikro i małych przedsiębiorców.

Wyjątkowa sytuacja powoduje spadek zamówień, a problem będzie się pogłębiał. W rzemiośle skutki „kryzysu epidemiologicznego” dotkną przede wszystkim branże usługowe, w tym
w szczególności usług osobistych. Zmniejszenie produkcji odnotują również wszystkie te firmy, których działalność zależy od importu komponentów. Spowoduje to problemy z płynnością finansową wielu firm.
W związku z tym apelujemy o:
    Ograniczenie planowanych kontroli w firmach – tylko do sytuacji wyjątkowych.
    Ograniczenie stosowania wprowadzonych ostatnio licznych sankcji finansowych, nawet za niewielkie pomyłki w stosowaniu przepisów podatkowych, szczególnie w sytuacji, gdy popełniony błąd nie będzie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego.
    Zaniechanie penalizowania opóźnień w złożeniu deklaracji, jednolitych plików kontrolnych czy zeznań podatkowych (zważywszy na możliwe utrudnienia w przepływie dokumentów finansowych do firm prowadzących obsługę księgowo-podatkową).
    Pilne uruchomienie środków pomocowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników firm, które w związku zaistniałą sytuacją utraciły znaczną część przychodów. Dla mikroprzedsiębiorstw wnioski te powinny mieć formę bardzo uproszczoną.
    Umożliwienie w najbliższych miesiącach ratalnej płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, np. w wysokości 50% należnych kwot. Z punktu widzenia najmniejszych firm pożądane jest maksymalne odbiurokratyzowanie procedur. Zamiast wymogu składania wniosków przez małych przedsiębiorców, powinno być stosowane automatyczne odroczenie płatności dotyczących najbliższych miesięcy. Jednocześnie, spłata wszelkich odroczonych zobowiązań powinna być odpowiednio rozłożona w czasie – po uspokojeniu aktualnej nadzwyczajnej sytuacji.
    Wsłuchanie się w głoś firm rzemieślniczych oraz innych mikro i małych przedsiębiorców. Firmy zmuszone do czasowego zaprzestania działalności gospodarczej oraz firmy, których dotknęły skutki czasowych ograniczeń w przemieszczaniu się ludności i korzystania z niektórych usług, wprowadzonych mocą decyzji odgórnych ze strony władz publicznych, oczekują rekompensat, dotacji lub innych form wsparcia, które pozwolą im przetrwać i ograniczyć poniesione straty, by kontynuować działalność po uporaniu się państwa z sytuacją epidemiologiczną. Przy czym, wszelkie wprowadzane rozwiązania, aby były w praktyce dostępne dla najmniejszych podmiotów, szczególnie udogodnienia w płatnościach podatków i ubezpieczeń oraz pomoc publiczna z państwowych funduszy celowych powinny być na czas kryzysu maksymalnie odbiurokratyzowane.
    Okresowe zawieszenie przez banki, na czas kryzysu, obowiązku spłat kredytów – na wniosek kredytobiorcy.
    Pilne decyzje dotyczące sposobu realizacji w najbliższym czasie projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Prawidłowa realizacja projektów zgodnie z zakładanymi terminami oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników stała się obecnie niemożliwa. Najbardziej dotkliwe skutki dotyczą projektów z udziałem osób fizycznych, zakładających wszelkie formy wsparcia w postaci szkoleń i innych usług rozwojowych odbywających się w formie stacjonarnej, staży, praktyk, wizyt studyjnych oraz projektów, w których przewidziano spotkania z udziałem wielu uczestników (m.in. konferencje, seminaria, szkolenia). ZRP w pełni popiera wspólne postulaty partnerów społecznych w tym zakresie przedłożone Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 12 marca 2020 r. przez Zespół problemowy ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego.
    Rozważanie przekierowania środków przeznaczonych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2021–2027 – na wzmocnienie działań prowadzących do zniwelowania skutków kryzysu.
    Szybkie wdrożenie zapowiedzianych przepisów mających na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia oraz utrzymania prawa do refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne, wypłaconych za okres ww. zwolnienia od świadczenia pracy. Popieramy wspólne zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 marca 2020 roku o zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Jednak, zaleceniom tym powinny towarzyszyć również działania legislacyjne, dające pracodawcom pewne warunki podejmowania decyzji.
    Zweryfikowanie założeń rządu odnośnie kształtowania poziomu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w latach 2020-2023, w których zakładano wzrost minimalnego wynagrodzenia o blisko 80 %. W obecnej nadzwyczajnej sytuacji, przy ogromnym obciążeniu wszystkich przedsiębiorstw, ich płynności finansowej oraz, w warunkach zagrożenia, bankructwem części branż, co z pewnością będzie miało wpływ na kondycję całej gospodarki, w ocenie środowiska rzemieślniczego, strategia ta jest pozbawiona racjonalnych podstaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *