Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku
pracy pracodawca powinien przeprowadzić przed oddaniem tego
stanowiska do użytkowania. Następne oceny ryzyka przeprowadza się
po zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych czy ludzkich
obniżających ryzyko – dla sprawdzenia, czy przyniosły one
zamierzoną poprawę warunków pracy na danym stanowisku.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz np. PN-N-18001 Systemy
zarządzania bhp. Wymagania. i PN-N-18002 systemy zarządzania bhp.
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego można sformułować
następujące zalecenia:
Jeżeli na stanowisku pracy występują czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, bezwzględnie należy
przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.
Następne oceny ryzyka przeprowadza się po
zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych czy ludzkich
obniżających ryzyko – dla sprawdzenia, czy przyniosły one
zamierzoną poprawę warunków pracy na danym stanowisku; przy
tworzeniu nowych stanowisk pracy; po wprowadzeniu zmian w stosowanych
środkach ochronnych; w przypadku wprowadzenia istotnych zmian
organizacyjnych i technologicznych oraz w razie zaistnienia zdarzenia
wypadkowego.
Jeżeli na stanowisku pracy nie wystąpiła żadna z
powyższych okoliczności, a pomiary NDS lub NDN, przeprowadzane
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.), są
mniejsze od 0,5 dopuszczalnej dawki, rozsądek i logika podpowiadają,
że kolejna ocena powinna być wykonana dopiero po przeprowadzeniu
ponownych pomiarów czynników środowiska pracy i stwierdzeniu, że
wyniki pomiarów wskazują na pogorszenie się parametrów, bo jeżeli
wyniki pomiarów NDS i NDN nie ulegają zmianie, to można przyjąć,
że i poziom ryzyka jest taki sam.
Data publikacji: 27
czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *