Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Zmianę najwyższego dopuszczalnego stężenia
niektórych substancji chemicznych oraz uporządkowanie ich wykazu
przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy.
W uzasadnieniu do projektu Minister Pracy i Polityki
Społecznej podkreślił, że obecnie obowiązujące rozporządzenie
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.) było już
pięciokrotnie zmieniane, przez co utraciło redakcyjną
przejrzystość, a korzystanie z niego stało się utrudnione. Chodzi
w szczególności o załączony do rozporządzenia (część A
załącznika nr 1) wykaz substancji chemicznych, dla których
określono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń.
Rozszerzenie tego katalogu z 441 do 518 pozycji zaburzyło jego
porządek alfabetyczny i utrudnia wyszukiwanie poszczególnych
substancji.
W projekcie przewidziano także wprowadzenie w
załączniku nr 1: zmian wartości najwyższego dopuszczalnego
stężenia (NDS) dla 19 substancji chemicznych i dla niektórych z
nich najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh);
wartości NDS i NDSCh dla 6 nowych substancji chemicznych, dotychczas
nieuwzględnionych w wykazie; definicji frakcji aerozoli (wdychalnej,
torakalnej i respirabilnej).
W załączniku nr 2 do rozporządzenia, w części E
„Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości
0 Hz – 300 GHz”, wprowadzono nieznaczne korekty redakcyjne i
zmiany niektórych zapisów zgodnie z Polskimi Normami i zaleceniami
międzynarodowymi w tym zakresie.
Projekt rozporządzenia został skierowany do
konsultacji społecznej i międzyresortowej.
Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia
24 lipca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *