Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Duplikaty dokumentów

 

Osoba która utraciła oryginał dyplomu mistrzowskiego, świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, może wystąpić do izby rzemieślniczej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie jego duplikatu. Pobierz wniosek

Izba rzemieślnicza sporządza duplikat dokumentu na podstawie protokołu egzaminu oraz księgi wieczystej egzaminów mistrzowskich, czeladniczych lub rejestru egzaminów sprawdzających.

Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

Jeżeli izba rzemieślnicza posiada dokumentację przebiegu egzaminu, a brak jest druku dyplomu mistrzowskiego, świadectwa czeladniczego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału to duplikat wystawia się na przygotowanym przez izbę rzemieślniczą formularzu zgodnym z treścią oryginału.

Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej, która wynosi 26 zł.

Duplikat dyplomu mistrzowskiego, świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego można uzyskać, składając w siedzibie izby lub przesyłając listownie  na adres izby niżej zamieszczony wniosek o wydanie duplikatu wraz z dowodem opłaty.

Duplikat należy odebrać osobiście w Wydziale Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55 lub przez osobę upoważnianą po wcześniejszym złożeniu upoważnienia do odbioru dokumentu.

 Wzór upoważnienia udostępniamy poniżej.