Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Egzaminy kwalifikacyjne
Izba Rzemieślnicza w Opolu przeprowadza egzaminy mistrzowskie i czeladnicze w następujących zawodach:
– Betoniarz
– Betoniarz-zbrojarz
– Blacharz samochodowy
– Blacharz izolacji przemysłowych
– Brukarz
– Cieśla
– Cukiernik
– Dekarz
– Elektromechanik
– Elektromechanik pojazdów samochodowych
– Elektryk
– Florysta
– Fryzjer
– Kamieniarz
– Kelner
– Kominiarz
– Kosmetyczka
– Krawiec
– Kucharz
– Lakiernik
– Lakiernik samochodowy
– Malarz-tapeciarz
– Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
– Mechanik pojazdów samochodowych
– Monter-elektronik
– Monter instalacji gazowych
– Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
– Monter izolacji przemysłowych
– Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
– Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– Murarz
– Murarz-tynkarz
– Operator obrabiarek skrawających
– Piekarz
– Posadzkarz
– Rzeźnik-wędliniarz
– Wędliniarz
– Wizażystka/Stylistka
– Stolarz
– Ślusarz
– Tapicer
– Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
– Złotnik-jubiler

Egzaminy czeladnicze

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA CZELADNIKA
    Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić zarówno osoba dorosła jak i uczeń – pracownik młodociany jeśli spełni jeden z następujących warunków:
1. Ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub formach pozaszkolnych;
2. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin.
3.  Jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art.53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin.
5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowe, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin.
6. Posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zadaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin.
7. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia z zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

    Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa komplet dokumentów zawierający:
wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)
w przypadku pobierania nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole- zaświadczenie o okresie nauki zawodu
fotografię (aktualną, czytelnie podpisaną o wymiarach 35mm x 45mm)
potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568

    Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą.

STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (część pisemna i ustna).

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych u członka komisji egzaminacyjnej i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
Etap pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Kandydat na czeladnika samodzielnie udziela odpowiedzi z zakresu następujących tematów:
rachunkowość zawodowa
dokumentacja działalności gospodarczej
rysunek zawodowy
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
podstawowe zasady ochrony środowiska
podstawowe przepisy prawa pracy
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

Czas trwania części pisemnej egzaminu nie może być krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 210 minut.
Zdający odpowiada na siedem pytań z każdego tematu egzaminu, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym przygotowanym przez izbę rzemieślniczą. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi.

Etap ustny egzaminu czeladniczego polega na samodzielnym udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo
Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. W części ustnej zdający losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań zdający ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminu.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu. Kandydat zdał egzamin jeżeli z  etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał  co najmniej oceny dostateczne.

Osoby, które nie zdały egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu.

EUROPASS – Suplement
Suplement do Świadectwa Czeladniczego
Osoby, które uzyskały świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania  suplementu do świadectwa czeladniczego.
Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim, a na życzenie również w języku angielskim.

Egzaminy mistrzowskie

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA MISTRZA

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osoby na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – § 6.
Egzamin kwalifikacyjny na tytuł mistrza zwany egzaminem mistrzowskim jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba jeśli spełni jeden z następujących warunków:
1. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego
2. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin w ramach, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej
3. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego
4. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza
5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego
6. Posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

    Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego składa komplet dokumentów zawierający:

fotografię (aktualną, czytelnie podpisaną o wymiarach 35mm x 45mm)
dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze)
dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu
świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (dokument dodatkowy, tylko w sytuacji gdy zadający taki posiada)
potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568

    Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą.

STRUKTURA EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (część pisemna i ustna).

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych u członka komisji egzaminacyjnej i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
Etap pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Kandydat na mistrza samodzielnie udziela odpowiedzi z zakresu następujących tematów:
rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
dokumentacja działalności gospodarczej
rysunek zawodowy
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
podstawowe zasady ochrony środowiska
podstawowe przepisy prawa pracy
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
podstawy psychologii i pedagogiki
metodyka nauczania

Czas trwania części pisemnej egzaminu nie może być krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 210 minut.
Zdający odpowiada na siedem pytań z każdego tematu egzaminu, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym przygotowanym przez izbę rzemieślniczą. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi.

Etap ustny egzaminu czeladniczego polega na samodzielnym udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo
Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. W części ustnej zdający losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań zdający ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminu.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu. Kandydat zdał egzamin jeżeli z  etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał  co najmniej oceny dostateczne.

Osoby, które nie zdały egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu. W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby  wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego, oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

EUROPASS – Suplement
Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Dyplomu Mistrzowskiego
Osoby, które uzyskały świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski  po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania  suplementu do świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.
Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim, a na życzenie również w języku angielskim.

Egzamin sprawdzający

Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 8 godzin. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
Część teoretyczna egzaminu odbywa się w  Izbie Rzemieślniczej w Opolu.
Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.
Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 7 brzmi:
Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów.
5. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej w rachunek bankowy izby lub w kasie izby.

HARMONOGRAM
EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W SESJI EGZAMINACYJNEJ 2021r
.

Lp.

ZAWÓD

DATA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

1.

Kucharz

21.04.2021; 03.09.2021; październik

2.

Fryzjer

28.04.2021; 14.07.2021; 04.08.2021; 08.09.2021,
22.09.2020; 01.10.2021 październik

3.

Kominiarz

27.09.2021

4.

Mechanik pojazdów samochodowych

14.04.2021; 18.08.2021; 27.08.2021; 10.09.2021;
17.09.2021; 24.09.2021; 15.10.2021; 27.102021; listopad

5.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

14.04.2021; 28.09.2021, październik

6.

Lakiernik, Lakiernik samochodowy

28.09.2021; październik

7.

Blacharz samochodowy

28.09.2021; październik

8.

Stolarz

11.05.2021; 25.08.2021; 06.10.2021

9.

Tapicer

październik

10.

Krawiec

październik

11.

Cukiernik

21.04.2021; 09.08.2020; wrzesień

12.

Piekarz

wrzesień

13.

Wędliniarz

październik

14.

Cieśla

20.10.2021

15.

Dekarz

20.10.2021

16.

Elektryk

28.01.2021; 17.08.2021; 05.10.2021; 09.11.2021

17.

Monter instalacji gazowych

październik

18.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

09.09.2021, 12.10.2021

19.

Malarz-tapeciarz

16.11.2021

20.

Murarz- tynkarz

31.08.2021; 19.10.2021

21.

Operator obrabiarek skrawających

29.09.2021

22.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

6.10.2021

23.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie

11.08.2021; 07.10.2021; 16.11.2021

24.

Kamieniarz

październik

25.

Florysta

26.01.2021; 29.09.2021; 23.11.2021

26.

Ślusarz

24.08.2020; wrzesień

27.

Blacharz izolacji przemysłowych

8.09.2021

28.

Monter izolacji przemysłowych

8.09.2021

29

Monter elektronik

17.08.2021

30

Elektromechanik

5.10.2021

31

Posadzkarz

październik

Osoby zainteresowane
przystąpieniem do egzaminu prosimy o kontakt i dostarczenie wniosku
o dopuszczenie do egzaminu wraz z odpowiednimi załącznikami.

Terminy egzaminów będą
aktualizowane na bieżąco w zależności od ilości złożonych
wniosków.

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu prosimy o kontakt i dostarczenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Terminy egzaminów będą aktualizowane na bieżąco w zależności od ilości złożonych wniosków.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W SESJI EGZAMINACYJNEJ  2020r.
 

Lp.
ZAWÓD
DATA EGZAMINU TEORETYCZNEGO
1.

Kucharz

26.06.2020; wrzesień
2.
Fryzjer 01.07.2020; 08.07.2020; 15.07.2020; 29.07.2020;
05.08.2020; 07.09.2020, 16.09.2020; 23.09.2020; październik
3.
Kominiarz 09.07.2020; 27.08.2020
4.
Mechanik pojazdów samochodowych 10.07.2020; 17.07.2020; 07.08.2020; 21.08.2020;
11.09.2020; 18.09.2020; 25.09.2020; październik
5.
Elektromechanik pojazdów samochodowych 10.07.2020; wrzesień
6.
Lakiernik wrzesień
7.
Blacharz samochodowy 17.07.2020, wrzesień
8.
Stolarz 18.08.2020; wrzesień
9.
Tapicer październik
10.
Krawiec październik
11.
Cukiernik 31.07.2020; 13.08.2020
12.
Piekarz 13.08.2020
13.
Wędliniarz październik
14.
Cieśla październik
15.
Dekarz październik
16.
Elektryk 06.08.2020; wrzesień
17.
Monter instalacji gazowych październik
18.
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 31.08.2020, wrzesień
19.
Malarz-tapeciarz wrzesień
20.
Murarz- tynkarz 20.08.2020; wrzesień
21.
Operator obrabiarek skrawających wrzesień
22.
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych październik
23.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie
25.08.2020; wrzesień
24.
Kamieniarz październik
25.
Florysta 2.10.2020
26.
Ślusarz 24.08.2020; wrzesień
27.
Blacharz izolacji przemysłowych 4.09.2020
28.
Monter izolacji przemysłowych 4.09.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *