Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Szanowni Państwo
W
nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania
wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych –
i
w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła
Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w
przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do
uporządkowania niektórych wątpliwości;
Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf ), określono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych;
§
3.Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w
tym wszystkich typów szkół – polega na zawieszeniu prowadzenia
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:
1)
w dniach 12 marca 2020r. i 13 marca 2020r. przedszkola, inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z
wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić
działalność opiekuńczą;
2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do
praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę,
który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
stosuje się przepisy prawa pracy;
3)
w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych,
organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach
kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od
dnia 16 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 r.
Jak sama nazwa wskazuje, rozporządzenie nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie.
Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji  Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach)
znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na
odległość  z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz
dziennika elektronicznego.
Z
dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się
do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w
rozporządzeniu,  mają  odnotowywać się w  dzienniku elektronicznym i
realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób
jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów.
Zgodnie z w/w  komunikatem MEN :
„Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy
nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i
przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy
o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego
egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im
niezbędnych materiałów.   
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej
nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych,
sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów
edukacyjnych.”
W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie – młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule  on-line w domu.
Uczniowie
młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które
w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację
praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego w formie nauki zawodu).
Należy
podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN,
podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają
wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które
mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja
epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.
Odnosząc
się do pytań szczegółowych należy wskazać, że przepisy dotyczące
zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania
zawodowego nie tworzą indywidualnych ścieżek dla osób z tzw.
niepełnosprawnościami.  Oczywiście nadzwyczajna sytuacja, wymusza
adekwatne podejście do problemu i decyzja pracodawcy powinna to
uwzględniać, bo chodzi także o bezpieczeństwo pracodawcy.
Do
umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy
Działu IX ustawy Kodeks pracy i nie zgłoszenie się bez adekwatnego dla
stosunku pracy powodu może być uznane przez pracodawcę jako
nieusprawiedliwiona nieobecność i w ostateczności prowadzić do
rozwiązania umowy o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *