Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

W dniu 25 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, zastępcy Prezesa ZRP.
Część roboczą Kongresu rozpoczął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, zapoznając delegatów ze sprawozdaniem z prac Zarządu po roku działania pod rządami nowego kierownictwa.

Na liście uchwał i wniosków priorytetowe miejsce zajęły problemy z zakresu szeroko pojętej oświaty zawodowej. Wśród zgłaszanych spraw powtarzała się konieczność zwiększenia kwoty dofinansowania za szkolenie uczniów w rzemiośle, która obejmowałaby również refundację za okres nauki spowodowany powtarzaniem roku w szkole branżowej, oraz potrzeba zmiany prawa w kierunku powrotu do listy zawodów rzemieślniczych, których wykonywanie powinno być związane z koniecznością posiadania kwalifikacji. Znacznie podniosłoby to poziom rzetelności i jakości wykonywanych usług, które dzisiaj w wielu zawodach rzemieślniczych mogą być oferowane również przez przedsiębiorców niezrzeszony w organizacjach rzemiosła, a nawet nieposiadających stosownych uprawnień.
Zgłoszono również potrzebę obecności w czasie Kongresu przedstawicieli Rządu RP, aby kwestie ważne dla środowiska rzemieślniczego były popularyzowane i docierały bezpośrednio do osób decyzyjnych w Państwie.
Kongres zakończył się przyjęciem sprawozdań z wykonania rocznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2018 oraz udzieleniem absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego za działalność w mijającym roku.
Tradycyjnie Kongres Rzemiosła Polskiego rozpoczął się uroczystością wręczenia Szabli Kilińskiego rzemieślnikom zasłużonym dla środowiska. Z rąk Jana Gogolewskiego, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, najwyższe honorowe odznaczenie w rzemiośle odebrała Krystyna Dzielska (Izba Rzemieślnicza w Opolu).
Podczas uroczystości obecni byli poszczególni prezesi Izb Rzemieślniczych oraz najbliżsi wyróżnionych rzemieślników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *