Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Ochrona
młodocianego ze względu na jego właściwości psychofizyczne
przejawia się w szczególnym unormowaniu jego praw urlopowych.
Uprzywilejowanie pracownika młodocianego polega na tym, że w myśl
art. 205&1 i 2 Kodeksu pracy, z upływem sześciu miesięcy pracy
nabywa on prawo do 12 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, zaś z
upływem roku od rozpoczęcia pracy – prawo do urlopu w wymiarze 26
dni roboczych. Zatem po upływie roku pracy przysługuje pracownikowi
młodocianemu urlop wypoczynkowy w wymiarze 38 dni roboczych.
Natomiast
w roku kalendarzowym w którym młodociany kończy 18 lat,
przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni roboczych,
jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
W
stosunku do młodocianego nie ma więc zastosowania reguła nabywania
prawa do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy, określona w
art. 153 & 1 Kodeksu pracy. Co istotne, młodocianemu
pracownikowi, który uczęszcza jeszcze do szkoły, należy udzielić
urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy trwają ferie szkolne.
W
celu umożliwienia młodocianemu, który nie nabył jeszcze prawa do
urlopu, wypoczynku pracodawca na wniosek zainteresowanego pracownika
może w okresie tych ferii udzielić mu tzw. urlopu zaliczkowego.
Udzielenie zaliczkowego urlopu wypoczynkowego jest zależne od
złożenia wniosku przez pracownika. Ponadto pracodawca może na
wniosek młodocianego udzielić mu dodatkowo urlopu bezpłatnego w
okresie ferii szkolnych, jednak okres tego urlopu łącznie z urlopem
wypoczynkowym nie może przekroczyć dwóch miesięcy. Warto pamiętać
o tym, że okres urlopu bezpłatnego wlicza się też do okresu
pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *