Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “Moja przyszłość-moja firma 2” nr projektu RPOP.07.03.00-16-0004/18 Działanie 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej” RPO WO 2014-2020

Cel projektu:
Projekt ma na celu powstanie 50 nowych przedsiębiorstw w woj. opolskim. W jego ramach 75 osób (w tym min. 38 kobiet) zostanie objętych kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym i uzyska szeroką wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzi przy pomocy doradców wnioski o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
W wyniku oceny złożonych wniosków 50 najlepszych osób otrzyma środki (dotacje) na jej utworzenie. Wszystkie 50 podmiotów uzyska także wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze
i finansowe. Do projektu zrekrutowane zostaną wyłącznie osoby powyżej 29r.ż. (po dniu 30-tych urodzin) pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), oraz osoby pracujące zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, krótkoterminowych osiągające niskie dochody – nie przekraczające wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia
w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6r.ż.lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż., migranci powrotni i imigranci.

Wsparcie w projekcie:
Projekt zakłada ścieżkę składającą się ze szkoleń i doradztwa dających wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej, dotacji w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej, wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego związanego z prowadzeniem działalności oraz wsparcia pomostowego finansowego na 6/12 m-cy w kwocie do 1000 zł/m-c.