Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

 Wraca kształcenie praktyczne

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021
r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można
prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę
zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej
nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego,
w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin
tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów
kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego
realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego
lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów
pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u
pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie
branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą
odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują
zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą
zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Przywracamy zajęcia sportowe wynikające z programu szkolenia

Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.
 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *