Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa nowe
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817) 

– dalej r.n.d.s przez
najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) należy rozumieć wartość
średnią ważoną stężenia, którego oddziaływanie na pracownika
w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru
czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.
zm.), przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego
przyszłych pokoleń. Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
(NDSCh) to wartość średnia stężenia, które nie powinno
spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli
występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie
częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu
nie krótszym niż 1 godzina. Najwyższe dopuszczalne stężenie
pułapowe (NDSP) zostało zaś zdefiniowane jako wartość stężenia,
która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie
może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.
W załączniku nr 1 do r.n.d.s. (Dz. U. poz. 817)
zamieszczono wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy, obejmujący 524 substancje chemiczne i 19 rodzajów
pyłów. W załączniku nr 2 odnoszącym się do czynników
fizycznych określono wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń,
m.in. dla hałasu, drgań, mikroklimatu, promieniowania optycznego i
pola elektromagnetycznego.
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 24
września br. Tego dnia utraci moc obowiązywania rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833, z późn. zm.).
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia
24 czerwca 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *