Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Wraz z nadchodzącym latem temperatura powietrza
staje się coraz wyższa. Słoneczna pogoda może być powodem
dodatkowych wymagań, jakim w takiej sytuacji muszą sprostać
pracodawcy.
Zgodnie z art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany
organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej
uciążliwości. Organizm człowieka najlepiej funkcjonuje w
temperaturze ok. 17-20°C, w związku z tym przy temperaturach
znacznie wyższych należy stworzyć takie warunki, by pracownik czuł
się możliwie komfortowo.


Przepisy bhp określają precyzyjnie jedynie dolną
granicę temperatur w pomieszczeniu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. w
pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do
rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego
niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C, chyba
że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w
chłodniach). Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest
wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych,
temperatura nie może być niższa niż 18°C (§ 30 r.b.h.p.).
Przepisy w sprawie maksymalnej temperatury w
pomieszczeniu pracy ustalone zostały jedynie dla pracowników
młodocianych – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i
warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr
200, poz. 2047 z późn. zm.) nie mogą oni pracować w
pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność
względna powietrza przekracza 65%. W przypadku pozostałych
pracowników można się posłużyć wskaźnikiem PMV (wskaźnik
komfortu cieplnego) lub WBGT (wskaźnik określający mikroklimat
gorący), choć ich zastosowanie wiąże się z pewnymi trudnościami.
W przypadku upałów przekroczenia norm
temperaturowych wiążą się z warunkami atmosferycznymi i są
okresowe. W związku z tym przy organizacji stanowiska pracy
należałoby wykazać się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i w
miarę możliwości wprowadzić pewne zmiany jak np. skrócenie czasu
pracy, zastosowanie dłuższych przerw, czy rotację pracowników na
stanowiskach pracy. Rola sprawnie działającej wentylacji, czy
klimatyzacji jest również nie do przecenienia.
Obowiązkiem pracodawcy w przypadku pracy w upale
jest bezpłatne dostarczenie pracownikom napojów – wymóg ten
wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz.
279). Zgodnie z jego postanowieniami praca w warunkach podwyższonej
temperatury powietrza to praca:
– wykonywana na otwartej przestrzeni, przy
temperaturze ponad 25°C,
– wykonywana w pomieszczeniach zamkniętych, przy
temperaturze ponad 28°C.
W związku z tym pracodawca jest obowiązany
zapewnić pracownikom pracującym w takich warunkach odpowiednie
napoje.
Data publikacji: 12
czerwca 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *