Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Nowy rok obfituje w liczne zmiany. Szereg nowości
znajdziemy również w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców.
Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę
na podstawie oświadczenia pracodawcy
Od 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana i
doprecyzowanie warunków stosowania uproszczonej procedury wydawania
zezwoleń na pracę dla obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji
i Ukrainy (§ 3 pkt 3 rozporządzenia), zatrudnionych wcześniej na
podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi. Oprócz obowiązującego wcześniej warunku
wykonywania pracę dla tego samego pracodawcy przez co najmniej 3
miesiące bezpośrednio przed złożeniem wniosku wymagane będzie:
– wykonywanie pracy przez cudzoziemca na tym samym
stanowisku;
– zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej;
– przedstawienie przez pracodawcę oryginału tej
umowy do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia (nie
będzie już możliwe przedłożenie kopii umowy ani zaświadczenia o
zatrudnieniu);
– przedstawienie oryginałów dokumentów
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
(jeżeli były obowiązkowe).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na
szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz. U., poz. 1534).
Zatrudnienie do 6 miesięcy – bez zezwolenia
Od 1 stycznia 2014 r. obywatele Republiki Armenii są
uprawnieni do podejmowania pracy w Polsce przez okres do 6 miesięcy
w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskiwania
zezwolenia na pracę, tak jak ma to miejsce w przypadku obywateli
Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Pozostaje natomiast w
mocy warunek legitymowania się przez nich jednym z tytułów
prawnych do pobytu w Polsce wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na
pracę (Dz. U., poz. 1507).
Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w
przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji
zatrudnienia
Od 1 stycznia 2014 r. obywatele Armenii zostali
objęci również uproszczoną procedurą uzyskiwania zezwolenia na
pracę na zasadach przewidzianych dla obywateli Białorusi, Gruzji,
Mołdowy, Rosji i Ukrainy, tj. w przypadku:
– prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub jako pomoc
domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym;
– gdy dana osoba wykonywała pracę dla tego samego
pracodawcy i na tym samym stanowisku przez co najmniej 3 miesiące
bezpośrednio przed złożeniem wniosku i na podstawie umowy zawartej
w formie pisemnej.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na
szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz. U., poz. 1534).
Nowe rozporządzenie w sprawie wysokości wpłaty
dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na
pracę cudzoziemca
11 stycznia 2014 r. weszło w życie nowe
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o
wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, dostosowane do obecnego
brzmienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości
wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U., poz. 1644); publikacja 27
grudnia 2013 r.
Zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę
cudzoziemca
10 grudnia 2013 r. Minister Pracy i Polityki
Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 29
stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę
cudzoziemca. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 30
grudnia 2013 r. (pozycja 1674) i wchodzi w życie 14 stycznia 2014 r.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 14
stycznia 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *