Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Odznaczenia honorowe

Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu

Dnia 30 czerwca 2006 roku podczas X Zjazdu Delegatów uchwałą nr 3/2006 ustanowiono nowe honorowe odznaczenie, które ma wzbudzić patriotyzm w środowisku rzemieślniczym i zachęcić do działania na rzecz rzemiosła.
Odznaczenie honorowe „Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu” za wybitne zasługi dla rzemiosła jest najwyższym odznaczeniem Izby , nadawanym przez Kapitułę. Kordzik jak podaje źródło wywodzi się ze średniowiecznej białej broni , rodzaju krótkiego mieczyka to obosieczna broń paradna w postaci sztyletu.

Odznaczenie nadawane jest:

– rzemieślnikom
– członkom organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła za szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła, a w szczególności za:
– inicjatywę i zaangażowanie w pracę w organach statutowych organizacji rzemiosła
– propagowanie osiągnięć rzemiosła w kraju i za granicą
– umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnością w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza kształcenie uczniów
Wybitnym przedstawicielom życia społeczno-politycznego i gospodarczego z kraju i zagranicy za szczególne dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła.
Pracownikom organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła za wybitne zasługi na rzecz środowiska.

Odznaczenie może być nadane osobie, która została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla rzemiosła opolskiego”.
Odznaczenie wręcza się podczas Zjazdu Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu lub podczas innych ważnych uroczystości.

Zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego

Odznakę “Zasłużony dla rzemiosła woj. opolskiego” przyznaje Prezydium Rady wraz z Zarządem Izby Rzemieślniczej w Opolu. Odznaka jest przyznawana jednorazowo członkom i pracownikom organizacji rzemieślniczych woj. opolskiego, posiadającym co najmniej 10-letni staż pracy w organizacjach, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

– wieloletnia i ofiarna działalność społeczno-samorządowa i kulturalno-oświatowa,
– osiągnięcia na polu wynalazczości, usprawniania oraz wdrażania racjonalizatorskich rozwiązań w sferze usług i produkcji rzemieślniczej,
– publikacja w prasie fachowej i terenowej zagadnień nurtujących środowisko rzemieślnicze,
– wyróżniająca się praca zawodowa, dbałość o zasady etyki zawodowej,
– inne zasługi dla dobra i rozwoju rzemiosła oraz organizacji m.in. za zasługi położone w rozwój współpracy i wymiany doświadczeń.

Odznaka może być również przyznana organizacjom rzemieślniczym, instytucjom i osobom współpracującym z tymi organizacjami, a także organizacjom i osobom reprezentującym rzemiosło zagraniczne z zachowaniem zasad wymienionych w ust. 1 za wyjątkiem stażu pracy.
Odznaka przyznawana jest z okazji jubileuszu organizacji rzemieślniczych, zjazdu lub innych uzasadnionych okoliczności.
Odznaka przyznawana jest na wniosek Zarządu Izby Rzemieślniczej i organizacji rzemieślniczych.

Wzorowy zakład rzemieślniczy

Znak “Wzorowy zakład rzemieślniczy” przyznawany jest przez Zarząd Izby Rzemieślniczej w Opolu z własnej inicjatywy lub na wniosek cechu, spółdzielni. Znak ten został ustanowiony uchwałą nr 2/2005 z dnia 8 marca 2005 roku przez Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Znak przyznawany jest zakładom rzemieślniczym – członkom organizacji samorządu rzemiosła, które:
– Prowadzą działalność rzemieślniczą co najmniej 5 lat,
– Rzetelnie wykonują rzemiosło,
– Dbają o nowoczesny i estetyczny wygląd zakładu,
– Propagują rzemiosło w kraju i za granicą poprzez udział w targach, konkursach itp.,
– Prowadzą działalność zgodnie z przepisami prawa pracy i bhp oraz wymogami sanitarnymi i ochrony środowiska
– Prowadzą szkolenie uczniów,
– Tworzą nowe miejsca pracy poprzez inwestycje i modernizację zakładu,
– Czynnie uczestniczą w życiu samorządu rzemieślniczego.

Znak wręczany jest podczas dorocznych wojewódzkich Dni Rzemiosła lub podczas innych ważnych uroczystości środowiskowych.

Dokumenty do pobrania