Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Przebieg egzaminu

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (część pisemna i ustna). Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych u członka komisji egzaminacyjnej i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Etap pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Kandydat na mistrza samodzielnie udziela odpowiedzi z zakresu następujących tematów:
 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • metodyka nauczania
  Czas trwania części pisemnej egzaminu nie może być krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 210 minut. Zdający odpowiada na siedem pytań z każdego tematu egzaminu, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym przygotowanym przez izbę rzemieślniczą. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi. Etap ustny egzaminu czeladniczego polega na samodzielnym udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo
Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. W części ustnej zdający losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań zdający ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminu. Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu. Kandydat zdał egzamin jeżeli z  etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał  co najmniej oceny dostateczne. Zakończenie egzaminu następuje w dniu ogłoszenia wyników egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Informacje o wynikach egzaminów są dostępne w formie papierowej w biurze izby. Osoby, które nie zdały egzaminu mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu. W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby  wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy. W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z elektronicznych urządzeń do komunikacji (m. in. telefonów komórkowych).