Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Przebieg egzaminu

Egzamin sprawdzający  składa się z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (część ustna).

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych u członka komisji egzaminacyjnej i nie może być dłuższy niż 8 godzin.

Etap teoretyczny polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na pytania z zakresu:

– umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin,

– następujących tematów:

  • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  • podstawowe zasady ochrony środowiska

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w  Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową. Zakończenie egzaminu następuje w dniu ogłoszenia wyników egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Informacje o wynikach egzaminów są dostępne w formie papierowej w biurze izby. Osoby, które nie zdały egzaminu mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu. W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby  wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z elektronicznych urządzeń do komunikacji (m. in. telefonów komórkowych).