Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Tzw. Pakiet Przyjaznego Prawa wprowadza zmiany w 69 różnych ustawach, w tym również w ustawie o rzemiośle. Związek Rzemiosła Polskiego brał aktywny udział w konsultacjach społecznych, spotkaniach organizowanych przez ministerstwa, a także prowadził konsultacje ze środowiskiem rzemieślniczym na forum Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła.

Pakiet Przyjaznego Prawa to wspólna praca wszystkich resortów, której celem ma być zmiana przepisów, które ograniczają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dla środowiska rzemieślniczego kluczowe jest wprowadzenie możliwości wyboru innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, a także uwidacznianie w CEIDG posiadanych świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz jednoosobową spółkę kapitałową, jeżeli jest ona MŚP. Warunkiem jest, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej. Na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego obniżeniu uległy opłaty egzaminacyjne.

Ustawa również modyfikuje i rozwija zasady sukcesji przedsiębiorstw. Po śmierci jednego z małżonków, którzy są właścicielami firmy, będzie można powołać drugiego na tymczasowego przedstawiciela, który będzie zarządzał firmą do czasu załatwienia postępowania spadkowego.

Pozostałe zmiany istotne dla małych i średnich przedsiębiorców:

Prawo do błędu – przysługiwać będzie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej lub po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Przed nałożeniem grzywny lub administracyjnej kary pieniężnej przedsiębiorca będzie wzywany do naprawienia przewinienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli sprosta zadaniu otrzyma jedynie pouczenie. Z prawa do błędu będą mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ochrona konsumencka – po zmianach przedsiębiorcy wpisani do CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami będą chronieni tak jak obecnie konsumenci. Dotyczy to m.in.  prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, niedozwolonych klauzul w umowach czy rękojmi za wady. Ochrona dotyczyć będzie tylko tych umów, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Wydłużenie okresu na składanie oświadczeń przez odbiorców energii elektrycznej – przedłużenie terminu złożenia oświadczenia przez przedstawicieli MŚP umożliwiającego korzystanie z energii na warunkach cenowych ustalonych w 2018 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie – celem zmiany ma być poprawa konkurencyjności polskich portów. Zamiast restrykcyjnego terminu 10 dni od odprawy celnej lub od dnia wydania decyzji celnej przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, czyli do 25. dnia następnego miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *