Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Rada Ochrony Pracy na swoim ostatnim
posiedzeniu plenarnym 20 stycznia br. przyjęła stanowisko w sprawie
„Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 oraz
planu długofalowego na lata 2013-2015″.
Rada pozytywnie oceniła program
działania PIP, zwracając uwagę na potrzebę nasilenia
kontroli w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i
prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych. Zaleciła
prowadzenie działań w kierunku zwiększenia partycypacji
pracowniczej w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy i
objęcie szczególnym nadzorem prac remontowych obiektów, w których
wcześniej stosowany był azbest. Uznała, że należy zwiększyć
środki budżetowe na działania inspekcji pracy, poświęcić
szczególną uwagę problemom stresu w pracy oraz wzrostu ryzyka z
powodów psychospołecznych, zintensyfikować kontrole umów
terminowych w placówkach wielkopowierzchniowych i zakładach pracy
chronionej.
Inspekcja powinna bardziej przyjrzeć
się egzekwowaniu przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i głównym przyczynom
wypadków w budownictwie. Powinna także monitorować prawidłowość
stosowania ustawy  o emeryturach pomostowych, objąć intensywną kontrolą zasady
wynagradzania pracowników firm ochroniarskich oraz stosowanie
odzieży i środków ochrony w górnictwie i budownictwie.

Rada zwróciła się do parlamentu o
zapewnienie „odpowiednich środków na realizację rozległych
zadań PIP”.

W czasie posiedzenia zastępca
głównego inspektora pracy Leszek Zając przedstawił materiał na
temat bezpieczeństwa pracy w kopalniach odkrywkowych i otworowych w
świetle kontroli PIP. Poinformował m. in., że w roku ubiegłym na
terenie działania 6 okręgowych inspektoratów pracy (w. Kielcach,
Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu i Wrocławiu) przeprowadzono 88
kontroli podmiotów zajmujących się odkrywkowym wydobywaniem
kopalin specyficznych dla danego rejonu kraju. W tym samym okresie
przeprowadzono również 4 kontrole w kopalniach otworowych,
prowadzących poszukiwania złóż węglowodorów, w tym ze źródeł
niekonwencjonalnych (łupkowych). Ponadto w latach 2012-2014
inspektorzy pracy zbadali 30 wypadków przy pracy w obu typach
kopalń.
Analizując skalę i charakter
stwierdzonych nieprawidłowości w kopalniach odkrywkowych
inspektorzy pracy zwrócili uwagę na znaczącą liczbę uchybień
dotyczących eksploatowanych urządzeń i instalacji
elektro-energetycznych oraz maszyn i innych urządzeń technicznych.
Również stan techniczny wielu urządzeń służących do
poruszania się po terenie kopalń nie spełniał wymagań bhp.
Tradycyjnie najwięcej nieprawidłowości dotyczyło szkoleń
pracowników, a także pracodawców w zakresie bhp.
Najczęściej stwierdzane w czasie
kontroli przykłady braku zapewnienia wymaganej ochrony życia i
zdrowia osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne
dotyczyły przenośników taśmowych, będących źródłem wielu
wypadków przy pracy.
W wyniku kontroli w kopalniach
odkrywkowych wydano 834 decyzje, którym w znaczącej ich części
nadano tryb natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że
wstrzymano pracę niebezpiecznego urządzenia (np. taśmociągu),
przy którym w czasie kontroli nikt nie pracował. Dużo decyzji
wydano w formie ustnej, co oznacza, że usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości nie stanowiło problemu technicznego lub
czasowego.
W kopalniach otworowych inspektorzy
pracy wydali 101 decyzji. Nie stwierdzono stanów bezpośredniego
zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, które skutkowałyby
zastosowaniem postępowań w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom
pracownika.
Podczas ostatniego w tej kadencji
posiedzenia członkowie ROP otrzymali od marszałka Sejmu
podziękowania za ich pracę. Przyjęli sprawozdanie z działalności
Rady w roku ubiegłym i plan pracy na rok bieżący.

Źródło: www.pip.gov.pl,
stan z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *