Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Spotkanie konsultacyjne odbyło się  20 listopada 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Wzięli w nim udział eksperci ZRP oraz izb rzemieślniczych zajmujący się problematyką projektów finansowanych z funduszy unijnych. Celem spotkania było omówienie i wypracowanie uwag organizacji rzemiosła do Planów Działania na 2019 i 2020 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Omówiono następujące Plany Działania:
Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Roczny Plan Działania na 2020 rok dla Działania 2.19 PO WER
    – Konkurs na uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych
    – Projekt pozakonkursowy wdrożeniowy – Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi “Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych”
 Roczne Plany Działania na 2020 rok dla Osi IV
    – Nowa fiszka projektu konkursowego: Mobilności ponadnarodowe kadry zarządzającej i przedstawicieli organów prowadzących publiczne szkoły branżowe
    – Nowa fiszka projektu konkursowego: Mobilności ponadnarodowe osób zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym i socjalizacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej
Roczny Plan Działania na 2020 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej
    – Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
    – Działanie 2.13 Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Krajowego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju
 Roczny Plan Działania na 2020 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
    – Konkurs Kompetencje dla sektorów
    – Konkurs Akademia Menedżera Mikro oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Na zakończenie spotkania przedyskutowano także propozycje tematyczne organizacji rzemiosła do zakresu wsparcia dla partnerów społecznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Ustalono, że priorytetem dla organizacji rzemiosła powinny być m.in. następujące zagadnienia:
-wsparcie dla rozwoju i promocji dualnego systemu kształcenia zawodowego
-wsparcie dla budowy potencjału partnerów społecznych, przede wszystkim wzmocnienie regionalnych struktur partnerów społecznych, w tym izb rzemieślniczych
 -wsparcie dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *