Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego osób dorosłych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych  przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89), którego § 7 brzmi:

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego pracowników młodocianych określa Uchwała Nr 11 Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzonych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, którego § 3 brzmi:

Izba rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu sprawdzającego osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy.