Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Wyniki egzaminów czeladniczych opublikowane są w zamieszczonej niżej tabeli.
Wyniki należy interpretować w następujący sposób :
egzamin zdany – ocena : celujący ( 6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny ( 3) egzamin niezdany – ocena : niedostateczny ( 2).
Przy każdej ocenie niedostatecznej znajduje się informacja , która część egzaminu czeladniczego  nie została zaliczona .
    Zdający, który uzyskał negatywny wynik egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego to zadanie lub zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną.
W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin poprawkowy w kwocie 380, 36zł.
    Zdający , który uzyskał pozytywny wynik egzaminu może odebrać świadectwo czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 2.3 , II piętro )
od dnia 12 września 2022 – pod warunkiem, że dostarczył do Izby kopię świadectwa ukończenia  Szkoły.
    Świadectwo czeladnicze można odebrać osobiście z dowodem osobistym lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduję się na stronie internetowej Izby
w zakładce „ Wydział Oświaty”

wyniki egzaminów 2022.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *