Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

 W tabeli umieszczonej poniżej zamieszczone są wyniki egzaminów czeladniczych.

Wyniki należy interpretować w następujący sposób:

egzamin zdany – ocena : celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3);

egzamin niezdany – ocena: niedostateczny (2).

Przy każdej ocenie niedostatecznej znajduje się informacja, która część egzaminu czeladniczego nie została zaliczona.

Zdający, który uzyskał negatywny wynik egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną. Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego należy złożyć w Izbie Rzemieślniczej wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i załączyć dowód wpłaty  potwierdzający uiszczenie opłaty za egzamin poprawkowy w kwocie 435,13zł. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej www.izbarzem.opole.pl w zakładce „Wydział Oświaty”.

Zdający, który uzyskał  pozytywny wynik egzaminu może odebrać świadectwo czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, przy ul. Katowickiej 55 (pokój 2.3, II piętro) od dnia 15 września 2023r. – pod warunkiem, że została dostarczona do Izby kopia świadectwa ukończenia szkoły branżowej.

Świadectwo czeladnicze można odebrać osobiście z dowodem osobistym lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduje się na stronie internetowej www.izbarzem.opole.pl w zakładce „Wydział Oświaty”.

 wyniki egzaminów 2023.odt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *