Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Na podstawie pkt. 4 ust. 3g art. 3 ustawy o rzemiośle (Dz. U z 2020 r. poz. 2159) izba rzemieślnicza  informuje kandydatów o wysokości przedmiotowych opłat, bowiem stawki te w każdym roku podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w poprzednim roku kalendarzowym wyniósł co najmniej 99%.

Bazowe stawki  przedmiotowych opłat, za poszczególne rodzaje egzaminów wynoszą: mistrzowski – 1400,00 zł,  czeladniczy – 700,00 zł,  sprawdzający – 250,00 zł,  oraz poprawkowy – 50% opłaty za egzamin czeladniczy lub mistrzowski.

Zgodnie komunikatem z dnia 15 stycznia 2021 roku Prezes GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. nastąpił wzrost cen o 3,4% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 – https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/

Po przeliczeniu z zastosowaniem wskaźnika 3,4%  stawki opłat za egzaminy wynoszą: egzamin mistrzowski 1447,60 zł, egzamin czeladniczy 723,80 zł, egzamin sprawdzający   258,50 zł.

Stawki opłat za egzaminy w 2021 roku, stosując zasady zaokrąglania:

·        egzamin mistrzowski    – 1 448 zł

·        egzamin czeladniczy     –   724 zł

·        egzamin sprawdzający –   259 zł

Związek Rzemiosła Polskiego działając w trybie nadzoru, o którym mowa w art.3, ust.3c ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) podkreśla, że stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszenia prawa (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzanie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji oraz instytucji szkoleniowych.

źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *