Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń
blokowych umożliwiającego udzielanie przez państwo wsparcia dla
niepełnosprawnych pracowników ponownie zostanie skierowany do
publicznych konsultacji. Nowy, zmieniony akt prawny ma zastąpić
dotychczasowe rozporządzenie (WE) nr 800/2008, które reguluje te
kwestie.
Unijni urzędnicy deklarują, że wsparcie państwa
dla pracowników niepełnosprawnych nie będzie zabronione. Komisja
Europejska podejmując decyzję dotyczącą zgodności programów z
rynkiem wewnętrznym będzie w pełni uwzględniała ich korzystne
skutki w zakresie promowania zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Ostatnia wersja projektu rozporządzenia w sprawie
wyłączeń blokowych (GBER), który ma zastąpić dotychczasowe
rozporządzenie (WE) nr 800/2008, przewiduje, że roczne limity
pomocy niewymagającej notyfikacji będą wynosiły 0,01 proc.
produktu krajowego brutto. Przyjęcie takiego rozwiązania w
rozporządzeniu oznacza utratę pracy dla tysięcy polskich
pracowników niepełnosprawnych. W jednym roku Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie mógłby bowiem
przeznaczyć na dofinansowanie ich zatrudnienia więcej niż 150 mln
zł. Zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem, kwota tego rzędu wystarcza
na nie więcej niż trzy tygodnie. Zaproponowane przez Unię
Europejską limity pomocy publicznej wywołały zdecydowaną
negatywną reakcję organizacji reprezentujących pracodawców
zatrudniających pracowników niepełnosprawnych.
Zasadniczo, zgodnie z przepisami unijnymi, zakazana
jest wszelka pomoc państwa, która choćby mogła zakłócić lub
zakłóca konkurencję, nawet jeśli jest to zakłócenie pośrednie.
Komisja Europejska ma jednak wpływ na tę sztywną zasadę, przez
jej odpowiednią korektę. Odpowiednim narzędziem jest wydanie
rozporządzeń, w których określa się jakie kategorie pomocy
publicznej są z góry uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem i w
związku z tym nie ma potrzeby ich wcześniejszej notyfikacji ani
uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Są to projekty objęte tzw.
wyłączeniami grupowymi oraz pomoc de minimis.
Wszystkie te kwestie i sytuacje, w których może
zostać przyznana pomoc państwa bez potrzeby załatwiania formalnych
notyfikacji i zgód urzędów unijnych regulowane są w trybie
wyłączeń grupowych w rozporządzeniu, które ma być teraz
zmienione i nad którym toczą się prace legislacyjne. Dotyczy ono
m.in. pomocy regionalnej, pomocy na ochronę środowiska, pomocy
inwestycyjnej i na zatrudnienie dla małych i średnich
przedsiębiorstw, pomocy szkoleniowej oraz dla pracowników
niepełnosprawnych. Projekty programów pomocowych przewidujących
przyznanie wsparcia w trybie wyłączeń grupowych wymagają jedynie
opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie
podlegają obowiązkowi notyfikacji i uzyskania akceptacji KE.
Data publikacji: 3
września 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *