Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Typ projektów:
4.  Projekty dotyczące instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu
KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-409/19
Wnioski o dofinansowanie należy składać:
    w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
    w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30
w terminie od 31 października 2019 r. do 27 grudnia 2019 r.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 30 000 000 zł.

Więcej na: https://bit.ly/2pSrU8a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *