Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Obowiązek
zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku
albo zagrożeniu przewiduje przepis art. 211 pkt 6 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz.
1502) i ma przede wszystkim bardzo humanitarny aspekt – pozwala
szybciej uruchomić pomoc dla poszkodowanego albo zapobiec wypadkowi.
O zauważonym w
zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia
ludzkiego, pracownik ma obowiązek ostrzec współpracowników, a
także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, a następnie
– niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

Obowiązek
ostrzeżenia współpracowników o grożącym niebezpieczeństwie to
skodyfikowany, pierwotny odruch ostrzegania drugiego człowieka przed
zagrożeniem. Często wystarczy okrzyk: Stój! Uważaj! Pali się!
Uciekajcie!
, aby uratować komuś życie. Powołany przepis ma
charakter celowy, zmierzający do codziennego, ciągłego zwracania
uwagi przez pracowników, w szczególności wykonujących pracę w
miejscach publicznych, na zagrożenia, powstające w związku z
wykonywaną przez nich pracą, dla osób postronnych – zwykle
nieświadomych zagrożeń.

Obowiązku
zawiadomienia pracodawcy o wypadku dotyczy także § 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz.
870), zgodnie z którym pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli
stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie
o wypadku swojego przełożonego.
W przypadku
niemożności powiadomienia przełożonego, w razie pożaru, należy
ewentualnie wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i
odciąć dopływ gazu oraz zaalarmować straż pożarną. Pracownik
powinien też podjąć próbę ugaszenia pożaru za pomocą
podręcznego sprzętu gaśniczego. Jak podpowiadają strażacy –
szansa na ugaszenie pożaru podręczną gaśnicą istnieje wtedy, gdy
płomień nie przekracza wysokości człowieka. Trzeba też pamiętać,
że pojemność gaśnicy pozwala na jej używanie jedynie przez
kilkanaście, kilkadziesiąt sekund.
Jeżeli na miejscu
pożaru zjawia się straż pożarna, obowiązuje zasada
podporządkowania się poleceniom kierującego akcją
ratowniczo-gaśniczą. W przypadku zaistnienia wypadku trzeba
udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać
pogotowie ratunkowe. W razie powstania awarii należy natychmiast
zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, np. wyłączyć je spod
napięcia, a następnie powiadomić przełożonego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *