Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Od 1 listopada 2013 r. obowiązują nowe
druki dokumentów ubezpieczeniowych. Zmieniają się dokumenty
zgłoszeniowe: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS
ZSWA oraz dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA.
Tak wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych
raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych
korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i
deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych
dokumentów (Dz. U. poz. 1101).
Nowelizacja rozporządzenia ma na celu:
1) dostosowanie wzorów dokumentów zgłoszeniowych
: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA, zawartych
w rozporządzeniu do zmian wprowadzonych w ustawie o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z
późn. zm.) przez ustawę z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016). Nowelizacja
umożliwi płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów
ubezpieczeniowych oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek. Ustawa o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
wprowadziła bowiem przepisy, zgodnie z którymi odstąpiono od
obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte
rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej
lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) wprowadzenie zmian we wzorach dokumentów
rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, polegających na
wprowadzeniu pól do wykazania należnych składek według wszystkich
źródeł ich finansowania, w celu zapewnienia poprawności
wypełniania tych dokumentów przez płatników składek oraz
zapewnienia im pełnego wsparcia przy weryfikacji poprawności ich
wypełnienia w programie PŁATNIK. Zapewni to także jednoznaczność
ewidencjonowania należnych składek w systemie informatycznym ZUS na
kontach płatników składek oraz na kontach ubezpieczonych. Pozwoli
również na stworzenie nowych mechanizmów weryfikacji jeszcze w
trakcie ich wypełniania u płatnika składek korzystającego z
narzędzi informatycznych przy sporządzaniu dokumentów
ubezpieczeniowych;
3) uchylenie załącznika ZUS RMUA, oraz
wprowadzenie w jego miejsce druku informacji miesięcznej dla osoby
ubezpieczonej i informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej, które
ułatwią płatnikom składek wykonywanie obowiązków dotyczących
przekazywania informacji zawartych w raportach imiennych raz na rok
lub na żądanie ubezpieczonego nie częściej niż raz na miesiąc;
4) wprowadzenie odrębnych kodów dla osób
pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne zamieszkałych w Polsce oraz w innym niż Polska
państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA, ze
względu na konieczność prawidłowej identyfikacji osób
uprawnionych do świadczeń zdrowotnych;
5) zmianę kodów tytułu ubezpieczenia oraz
usunięcie nadmiarowych kodów, w związku z tym, iż od 1 stycznia
2013 r. weszły w życie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, które nie uzasadniają dalszego utrzymywania w
systemie różnych kodów w przypadku osób podlegających
dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (dotyczy to zmiany
opisu kodu 19 00, dodanie kodu 19 10 oraz usunięcia kodów 15 00, 16
10, 17 00, 18 10);
6) umożliwienie monitorowania przez Prezesa ZUS od
1 stycznia 2014 r. wykorzystania limitu wydatków Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu urlopów rodzicielskich przez
wprowadzenie kodów świadczenie/przerwy. Wykonanie tego obowiązku
będzie możliwe przez zmianę obowiązujących i wprowadzenie kodów
umożliwiających identyfikację zasiłków macierzyńskich i
wyrównywania zasiłku macierzyńskiego wypłacanych zarówno przez
ZUS jak i przez płatników składek – obowiązek ten nakłada ustawa
z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (dotyczy to kodów 311, 315, 319, 320, 325,
326, 327, 328);
7) wprowadzenie nowych kodów tytułu ubezpieczenia
w związku z wejściem w życie od 1 września 2013 r. ustawy z dnia
26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 983), która przewiduje
wprowadzenie nowych grup ubezpieczonych, podlegających
ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu, w związku z podjęciem
sprawowania opieki nad dzieckiem, przez okres 3 lat, nie dłużej niż
do ukończenia przez nie 5 roku życia.
Rozporządzenie z dnia 9 września 2013 r. wchodzi w
życie 1 listopada 2013 r., za wyjątkiem nowych kodów ubezpieczenia
właściwych dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem
(kody tytułu ubezpieczenia 12 50, 12 60, 12 70, 12 80, 12 90), które
weszły w życie 19 września 2013 r., oraz odrębnych kodów dla
osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne, zamieszkałych w Polsce oraz w innym niż
Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim
EFTA(kody 26 00, 26 01, 27 00, 27 01), które wejdą w życie 1
kwietnia 2014r.
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia
21 października 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *