Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W związku z trudną sytuacją
gospodarczą oraz faktem, że wiele organizacji zaczyna odczuwać skutki cięć
wydatków publicznych, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
(EU-OSHA) kontynuuje działania promujące zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, niezależnie od ich wielkości
i branży, w której działają. Agencja postanowiła również wybiec myślami w
przyszłość i rozpoczęła opracowywanie wieloletniego planu strategicznego.
W 2012 r. zakończono wdrażanie
pierwszego z ważnych projektów o charakterze prognozującym, poświęconego
zagrożeniom związanym z szybkim rozwojem sektora zielonych miejsc pracy. Celem
projektu jest stymulowanie debaty i wyraźne przedstawienie konsekwencji działań
podejmowanych przez decydentów. W ramach projektu opracowano scenariusze
możliwego rozwoju sytuacji inicjujących określone zmiany technologiczne lub
społeczne.
Kolejnym ważnym projektem
realizowanym przez EU-OSHA było „Europejskie badanie na temat nowych i
pojawiających się zagrożeń w przedsiębiorstwach” (ESENER). Dzięki niemu po raz
pierwszy udało się uzyskać aktualny obraz sytuacji w zakresie zarządzania
niektórymi zagrożeniami w miejscach pracy w Europie, w szczególności zagrożeniami
psychospołecznymi, takimi jak stres, mobbing oraz wypalenie zawodowe.
Zatwierdzony został plan
przeprowadzenia drugiego badania ESENER, a zakres badania poszerzono o inne
państwa i mniejsze organizacje oraz o sektor rolnictwa.
Dzięki wdrażaniu innego z projektów
EU-OSHA opracowano raport dotyczący ryzyka związanego z nanomateriałami
(naturalnymi, powstałymi przypadkowo lub wytworzonymi materiałami zawierającymi
cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co
najmniej 50 proc. lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek
ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1–100 nm) w miejscu pracy, w którym
zwrócono uwagę na luki w sposobie postrzegania potencjalnych zagrożeń
związanych z ich przetwarzaniem. Nanomateriały są dziś wykorzystywane w setkach
urządzeń i produktów konsumpcyjnych – od pasty do zębów po baterie, farby i
odzież.
W 2012 r. opublikowano szereg
praktycznych przewodników i broszur informacyjnych wspierających kampanię
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-13.
Materiały obejmują publikacje opracowane we współpracy z Europejską
Konfederacją Związków Zawodowych (ETUC) oraz Business Europe, poświęcone są
udziałowi pracowników i roli przywódczej kadry kierowniczej w sferze bhp.
Ponadto w raporcie przedstawiono dobre praktyki w zakresie przywództwa, których
promowanie może się przyczynić do poprawy zachowań odnoszących się do
bezpieczeństwa. W kolejnym raporcie przyjrzano się zaangażowaniu pracowników w
kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, natomiast w ramach innego badania
przeprowadzono analizę sposobu promowania dobrych praktyk w dziedzinie bhp za
pośrednictwem całego łańcucha wykonawców.
Rozpoczęto również
przygotowania do kampanii w latach 2014-15, która będzie się koncentrowała na
zagrożeniach psychospołecznych i narzędziach umożliwiających rozwiązywanie
problemów związanych z tymi kwestiami. W 2012 r. Agencja przeprowadziła wśród
krajowych punktów centralnych (w Polsce – CIOP PIB) badanie sondażowe w celu
określenia rodzaju wsparcia, jakie należy im zapewnić w związku z prowadzeniem
kampanii. Wyniki badania zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu produktów
na potrzeby kolejnego przedsięwzięcia.

Zdaniem agencji promowanie
zdrowych miejsc pracy wymaga od pracodawców wyjścia poza zakres
odpowiedzialności, który spoczywa na nich na mocy prawnych (kodeksowych)
zobowiązań. Wymaga też od nich podjęcia próby poprawy stanu zdrowia pracowników
– w tym działań na rzecz zdrowia młodych podwładnych, promowania zdrowia
psychicznego w miejscu pracy oraz kwestii rodzinnych i równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym. Agencja, wraz z grupą ekspertów z tego zakresu
prowadziła prace, których celem było rozszerzenie projektu o bardziej ogólne
podejście do kwestii dobrego samopoczucia w pracy. Agencja rozpoczęła również
przygotowania do wdrożenia projektu pilotażowego, koncentrującego się na
kwestiach bezpieczeństwa pracy pracowników w starszym wieku. Celem projektu,
którego koszt oszacowano na 2 miliony euro, jest kształtowanie odpowiedniej
polityki i dostarczanie przykładów strategii i dobrych praktyk, które mogą
pomóc pracownikom w starszym wieku zachować dobry stan zdrowia. Zgodnie z
planami projekt ma być realizowany do 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *