Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
Termin składania wniosków 16 lipca – 23 sierpnia 2018 r.

Przedmiot dofinansowania
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
•bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
•urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
•oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
•ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
•urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
•sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
•sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
•sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
•środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie
Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.
•nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
•nie zalega z opłacaniem podatków;
•nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
•nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
•nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany
Sposób komunikacji
Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie do 16 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj
http://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *