Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w programie Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r. Nabór wniosków trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00. Termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania budżetu.
O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną oraz posiadający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków – edycja 2015 r.

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą aplikacji Generator Wniosków, a następnie dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku zgodnie z zapisami w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Wsparcie w ramach Programu może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1)  opracowanie:
a)      oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b)      planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c)       prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d)      strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2)  wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.
Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Budżet programu Wsparcie w ramach dużego bonu w 2015 roku przeznaczony na wsparcie dla przedsiębiorców wynosi 4 120 000 zł.
Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest w formie refundacji.
Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem www.parp.gov.pl w zakładce Dofinansowanie – karta Wsparcie w ramach dużego bonu. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91 – 93 oraz 0 801 33 22 02.

źródło: www.parp.gov.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *